Ingenieure VBI für Bau- und Tragswerksplanung im Hoch-, Tief- und Brückenbau, Grundbau, Vermessungen, Bauleitung
   Witajće   Předewzaće   Słužby   Kontakt   Impresum

Předewzaće

Inženjerski běrow za twarstwo STATNIK+SCHMIDT wobsteji wot 1. julija 1998 jako samostatny běrow za twarske planowanje. Wón nasta přez přerjadowanje inženjerskeho běrowa SCHMIDT GmbH, kotrež dźěłaše wot přewróta sem w Kulowje. Wot lěta 1996 je knjez diplomowy inženjer (FH) Statnik z nawodu běrowa. Hižo w tutym času wobsteješe srěnjodobny zaměr, wotnožku w Kulowje přetworić do samostatneho předewzaća za twarske planowanje. Přestrukturowanje wotmě so na zakładźe dołhodobnych nazhonjenjow běrowa SCHMIDT na polu planowanja twara nošnych konstrukcijow, dróhow, kanalow a mostow. Dale dopomha wosobinski angažement knjeza Statnika při natwarje šěrokeho zdónka kupcow k tomu, zo rozrosće kruh nadawkidawarjow w krótkim času. Tak załoži so 01.07.1998 inženjerowy běrow za twarstwo STATNIK+SCHMIDT.

Nawoda tutoho běrowa knjez Statnik sen. je wot lěta 1997 inženjer a wot 2003 zapisany do lisćiny poradźowacych inženjerow Swobodneho kraja Sakska. Běrow STATNIK+SCHMIDT je z čłonom Inženjerskeje komory Sakskeje.

Hladajo na ličbu nadawkow přistajichu so mjeztym dalši inženjer a techniska rysowarka. Dale powjetši so běrow a wuhotowa so z trěbnymi techniskimi nastrojemi.

W našim planowanskim běrowje wužiwamy najnowšu software, najaktualniše pisanske programy a dźěłamy na zwjazanych CAD-dźěłowych městnach.

Při wobšěrnišich projektach dźěłamy hromadźe ze serbskim architektom (Běrow za twarske planowanje F.-J. Anders, Pančicy-Kukow) a z inženjerskim běrowom (Inženjerske towarstwo K. Kilian, Wóslink). Je-li trjeba, wupomhaja tež fachowcy inženjerskeho běrowa SCHMIDT GmbH ze Schmallenberga.

Na zakładźe wuskeho zhromadneho dźěła z mjenowanymi partnerami poskićamy w sćěhowacych wobłukach wěcywustojne poradźowanje, planowanje a nawod twarskich dźěłow:

  • wysokotwar LPH 1-9
  • planowanje statiki
  • twarska fyzika
  • připrawy za wobchad
  • zelenišća/twary pod hołym njebjom
  • inženjerske twarjenja
  • měrjenja

Tute inženjerske dźěła přewjedu so wot inženjerskeho běrowa za twarstwo STATNIK+SCHMIDT, kotrež je w swojej zamołwitosći organizuje a přewjedźe.